Członkostwo

Autor: 7 maj 2012

 

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą posiada nastepujace kategorie przynależności:
członek, aspirant, sympatyk  i członkostwo honorowe


Członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich za Granicą może być autor (twórca) kultywujący różnorodne formy publikowanej wypowiedzi (poe­zję, prozę, krytykę: literatury, teatru, filmu; felietonistykę, eseistykę, repor­taż…) oraz tłumacz literatury polskiej na języki obce i obcej na język polski: posiadający przynajmniej jedną zwartą publikację o znamionach literac­kich, naukowych (literacko-naukowych) z zakresu szerzej pojętej humanis­tyki bądź z pogranicza różnych dziedzin piśmiennictwa  - niezaangażowany w przeszłości we współpracę agenturalną z komunizmem.

Roczna składka członkowska:
dla pisarzy krajowych (z Polski) Ł 20, dla – zagranicznych Ł 30.

Kandydat składa w Zarządzie SPPzG deklarację. Wymagana jest rekomendacja kandydata przez dwóch członków SPPzG
lub jednej osoby posiadajacej członkostwo i jednej spośród aspirantów lub sympatyków Stowarzyszenia.
Członkostwo nabywa kandydat  po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jego kandydatury przez przynajmniej trzy osoby Zarządu. Procedury przyjęcia nie stosuje się wobec pisarzy zapraszanych przez Zarząd w poczet członków.

Laureaci Nagrody Literackiej
SPPzG automatycznie otrzymują członkostwo Stowarzyszenia.

Osobom zasłużonym dla polskiego piśmiennictwa nadaje się godność Członka Honorowego Stowarzyszenia.

Aspirantem SPPzG może zostać autor publikacji rozproszonych w czaso­pismach lub w wydawnictwach zbiorowych z zakresu humanistyki i jej po­graniczy.  Zobowiązany jest do płacenia rocznej składki w wysokości Ł 20 (zwolnieni od opłat są studenci).

Sympatykiem SPPzG jest osoba fizyczna lub prawna solidaryzująca się z ideałami SPPzG, uczestnicząca w pracach Stowarzyszenia, głosem dorad­czym bądź materialnie wspierająca jego działalność.

Dokładniejsze  dane > Statut > & III : Członkowie, ich prawa i obowiązki.

  • Komentarze (0)

RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.