Statut

Autor: 25 lut 2012

STATUT

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą powołane zostało do życia przez pisarzy, którzy uprzednio jako członkowie (uczestnicy i świadkowie działalności) Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie nie akceptowali postawy przedstawicieli Zarządu Związku rozmijającej się z ludzkimi, twórczymi i związkowymi prawami; z chlubną niepodległościową tradycją i celem instytucji emigracyjnej. W roku 2009 doszło w Związku do decydującej polaryzacji ideowej.

I  Nazwa, siedziba, teren działalności

§ 1.
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Stowarzyszene Pisarzy Polskich za Granicą (skrót: SPPzG, w języku an­gielskim: Association of Polish Writers Abroad), zastępowaną dalej skró­tem „Stowarzyszenie”.

§ 2.
Stowarzyszenie ukonstytuowane zostało 8 czerwca 2010 roku na prawach statusu Non Profit Association z centralą w Londynie.

§ 3.
Stowarzyszenie obejmuje działalnością kraje świata (nie wyłączając Pol­ski), na których obszarze mieszkają pisarze tworzący w języku polskim, jak również Polacy piszący w językach obcych, ale podejmujący tematykę dotyczącą Polski.

§ 4.
Zarząd Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku zew­nętrznym: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą SPPzG, a w wew­nętrznym: Association of Polish Writers Abroad.

§ 5.
Stowarzyszenie dysponuje Witryną Internetową SPPzG: www.sppzg.com

II  Cele i sposoby ich realizacji

§ 6.
Nawiązując do tradycji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (funkcjonującego w Londynie w latach 1945-1963) oraz do krajowego Stowarzyszenia Pisa­rzy Polskich (powstałego w 1989) SPPzG działa na rzecz pisarzy, strzegąc swobód twórczych, jakości i powołania literatury do służenia prawdzie i sprawiedliwości. Kształtuje więzi zawodowe i narodowe oraz siłę moralną społeczności pisarskiej. Pielęgnuje niepodległościowe ideały oraz ich tra­dycję. Dba o chlubny poziom polskiej kultury. Zabiega o piękno i popraw­ność języka polskiego. Promuje polską twórczość literacką poprzez przy­znawanie corocznych nagród literackich. Poprzez dyskusyjne spotkania formuje młodych twórców. Szerzy polską twórczość pisarską pośród roda­ków poza granicami Kraju, dba o kulturę polską niesioną w odmienne kul­turowo społeczności obce. Uprawia działalność wydawniczą (z częstotli­wością, na jaką pozwalają na to posiadane fundusze, wydaje własny perio­dyk) i udziela pomocy informacyjnej w tym zakresie.

§ 7.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. W odróżnieniu od zawodowych związków nie ma obowiązku materialnego wspierania człon­ków. W wyjątkowych przypadkach powinno jednak spieszyć z gotowością organizowania także tej nieprzewidywanej pomocy.

§ 8.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może w przyszłości zatrudniać pracowni­ków etatowych.

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
Przyjmuje się trzy kategorie przynależności do SPPzG: członek, aspirant, sympatyk.

§ 10.
Członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą może być autor (twórca) kultywujący różnorodne formy publikowanej wypowiedzi (poe­zję, prozę, krytykę: literatury, teatru, filmu; felietonistykę, eseistykę, repor­taż…) oraz tłumacz literatury polskiej na języki obce i obcej na język polski:
– posiadający przynajmniej jedną zwartą publikację o znamionach literac­kich, naukowych (literacko-naukowych) z zakresu szerzej pojętej humanis­tyki bądź z pogranicza różnych dziedzin piśmiennictwa;
– niezaangażowany w przeszłości we współpracę (zwłaszcza agenturalną) z komunizmem.

§ 11.
Kandydat składa w Zarządzie deklarację. Wymagana jest rekomendacja kandydata przez dwu członków SPPzG lub jednej osoby posiadajacej członkostwo i jednej spośród aspirantów lub sympatyków Stowarzyszenia. – Nabywa członkostwo po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu jego kandydatury przez przynajmniej trzy osoby Zarządu. Jest prezentowany na Zebraniu Walnym, które po uzasadnieniu może negować zatwierdzone przez Zarząd członkostwo.

§ 12.
Procedury przyjęcia (> § 11.) – z wyjątkiem prezentacji na Zebraniu Wal­nym – nie stosuje się wobec pisarzy zapraszanych przez Zarząd w poczet członków.

§ 13.
Zawieszenie uprawnień członkowskich następuje decyzją Zarządu w przy­padkach:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich w ciagu dwu lat.

§ 14.
Decyzję o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek wcześniejszego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego SPPzG. Orzecze­nie jest wynikiem rozpatrzenia działania członka na szkodę SPPzG. Przez takie działanie należy rozumieć daleko idące rozbieżności postawy członka SPPzG z ogólnie przyjętym imperatywem moralno-ideowym (nie będą brane pod uwagę kwestie wynikłe z nieporopzumień prywatnych natury personalnej).

§ 15.
Osobom zasłużonym dla polskiego piśmiennictwa nadaje się godność Członka Honorowego Stowarzyszenia. Godność nadawana jest (według wcześniej ustalonego regulaminu) na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie.

§ 16.
Aspirantem SPPzG może zostać autor publikacji rozproszonych w czaso­pismach lub w wydawnictwach zbiorowych z zakresu humanistyki i jej po­graniczy. Aspirant może pełnić funkcję sekretarza Stowarzyszenia, sekre­tarzować na Walnym Zebraniu oraz być powoływany do Komisji Rewizyjnej SPPzG.

§ 17.
Sympatykiem SPPzG jest osoba fizyczna lub prawna solidaryzująca się z ideałami SPPzG, uczestnicząca w pracach Stowarzyszenia, głosem dorad­czym bądź materialnie wspierająca jego działalność. Sympatyk może za­siadać w Komisji Rewizyjnej lub pełnić rolę skarbnika SPPzG.

§ 18.
Obowiązki – przedstawiciele trzech wymienionych wyżej kategorii przy­należności zobowiazani są do znajomości, przestrzegania i poszanowania podanych w Statucie SPPzG zasad organizacyjnych, do aktywności na rzecz Stowarzyszenia i udziału w Walnym Zebraniu.

IV  Władze

§ 19.
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą są:
– Walne Zebranie,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna,
– Sąd Koleżeński.

§ 20.
Walne Zebranie SPPzG – stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Zbiera się corocznie w terminie ustalanym przez Zarząd. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają członkowie Stowarzyszenia wszystkich kategorii. Walne Zebranie prowadzą wybrani przez ogół zgromadzonych: przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania (nie powinny to być osoby wchodzące w skład podlegającego absolutorium Zarządu Stowarzyszenia). Na życzenie Komisji Rezwizyjnej lub ponad połowy członków Zarządu może być zwołane w dowolnym terminie Walne Zebranie nadzwyczajne.

§ 21.
Uprawomocnienie Walnego Zebrania wymaga:
– powiadomienia wszystkich członków Stowarzyszenia o zebraniu co naj­mniej dwa tygodnie przed zebraniem,
– obecności przynajmniej 1/3 członków, aspirantów i sympatyków Stowa­rzyszenia.

§ 22.
W przypadku niedojścia Walnego Zebrania do skutku z braku quorum dru­gi termin wyznaczany jest pół godziny po terminie pierwszym. Zwołane w drugim terminie przebiega przy liczbie przybyłych na Zebranie.

§ 23.
Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów (50% + 1) w tajnym głosowaniu obecnych i upoważnionych do głosowania w imieniu nieobecnych. Do głosowania upoważnieni są członkowie i aspiran­ci Stowarzyszenia. Każdy obecny za Zebraniu członek lub aspirant oprócz własnego głosu może rozporządzać dwoma upoważnieniami. Członkowie ustępującego Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu o udzielenie absolutorium.

§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
– przyjęcie sprawozdania z poprzedniego Walnego Zebrania,
– wysłuchanie  sprawozdań: prezesa, skarbnika, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Jury Nagrody,
– udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi,
– wybór prezesa i członków Zarządu, trzech członków Komisji Rewizyjnej i co najmniej trzech – Sądu Koleżeńskiego,
– rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i decyzji o usu­nięciu członka ze Stowarzyszenia,
– decyzja o likwidacji Stowarzyszenia.

§ 25.
Zarząd SPPzG – wybierany spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie przekroczyli 75 lat, na okres dwu lat (z możliwością przedłużenia na kadencje następne) powinien liczyć od trzech do siedmiu osób: prezes, sekretarz, skarbnik i członkowie Zarządu. Zakres obowiązków sekretarza i skarbnika może być powierzany aspirantom (> §16) lub sympatykom (> §17).

§ 26.
Prezes, sekretarz, skarbnik mogą pełnić swe funkcje w Zarządzie do 80. roku życia (w szczególnych przypadkach – decyzją Walnego Zebrania – zasada może ulec zmianie).

§ 27.
Do zadań Zarządu należy czuwanie nad ideowym i materialnym funkcjo­nowaniem Stowarzyszenia, opracowanie Statutu SPPzG (ewentualnie po­wołanie do tego celu Komisji Statutowej) i czuwanie nad realizacją jego postanowień. Zarząd zobowiązany jest do reprezentowania zrzeszonych
w Stowarzyszeniu pisarzy wobec władz i organizacji społecznych, – urzą­dzania spotkań i dyskusji literackich, – niesienia informacyjnej pomocy członkom Stowarzyszenia w sprawach publikacyjnych (> § 6).

§ 28.
Wotum nieufności wobec Zarządu SPPzG (lub jego członka) utrzymane decyzją ponad połowy uczestników Walnego Zebrania powoduje odwoła­nie Zarządu (lub jego członka) i wybór nowego Zarządu (bądź jego członka).

§ 29.
W razie potrzeby Zarząd lub nadzwyczajne Walne Zebranie może przepro­wadzić uzupełniające wybory do władz Stowarzyszenia na czas trwania kadencji lub na okres do zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 30.
Komisja Rewizyjna – powoływana jest w składzie trzech osób na Wal­nym Zebraniu na okres dwu lat celem prowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia. Komisja ustala własny regulamin. Raz w ciągu roku na Walnym Zebraniu przedstawia wyniki kontroli w formie protokołu podpisanego przez co najmniej dwóch członków Komisji. Na Walnym Zebraniu zgłasza wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zasiadanie w Zarządzie i w Sądzie Koleżeńskim SPPzG wyklucza członkostwo w Komisji.

§ 31.
Sąd Koleżeński składa się przynajmniej z trzech osób (członków i sympa­tyków). Wybierają one spośród siebie: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza oraz uchwalają regulamin postępowania.
– Funkcja w Sądzie Koleżeńskim wyklucza należenie do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej SPPzG.
– Na życzenie stron rozważa sporne sprawy pomiędzy członkami Stowa­rzyszenia oraz członkami a przedstawicielami Zarządu. Wymierza upom­nienia i nagany, orzeka o usunięciu ze Stowarzyszenia.

– Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego mają moc wiążącą. Odwołania od tych orzeczeń mogą być rozpatrywane przez walne lub nadzwyczajnie zwołane zebranie.

V  Nagroda Literacka

§ 32.
Nagroda Literacka SPPzG przyznawana jest raz do roku za całokształt twórczości dla polskiego pisarza na stałe mieszkającego poza granicami Kraju. W przypadku braku takiego kandydata nagrodę przyznaje się za popularyzowanie literatury polskiej przez pisarza polskiego w kraju jego osiedlenia bądź za najlepszą książkę poprzedniego roku, napisaną w języku polskim przez pisarza stale mieszkającego poza Krajem. Pod uwagę może być również brane opracowanie naukowo-badawcze, dotyczące literatury emigracyjnej niezależnie od miejsca zamieszkania jego autora.

§ 33.
Nagroda Literacka SPPzG fundowana jest corocznie przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii (SPKWB).

§. 34.
Jury nagrody – w składzie co najmniej trzech lub pięciu jurorów (zagra­nicznych i krajowych) – wybierane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. Ju­rorzy powołują spośród siebie przewodniczącego i uzgadniają regulamin Jury Nagrody. Przewodniczący jurorów może należeć do Zarządu SPPzG.

§ 35.
Oprócz laureata Jury podaje do publicznej wiadomości pisarzy nominowa­nych do nagrody.

§ 36.
Nagrodę wręczają laureatowi prezes SPKWB (lub jego przedstawiciel) oraz prezes SPPzG (lub jego przedstawiciel) podczas uroczystości zorgani­zowanej w roku nadania nagrody.

§ 37.
Niezależnie od tego czy osoba nagrodzona przyjmuje nagrodę, zostaje lau­reatem SPPzG.

§ 38.
Laureat Nagrody Literackiej automatycznie staje się członkiem zwyczaj­nym lub honorowym Stowarzyszenia i nabywa uprawnienia do zgłaszania w następnych latach kandydatów do Nagrody SPPzG.

VI  Majątek Stowarzyszenia

§ 39.
Środki na prowadzenie działalności Stowarzyszenia (> § 7) gromadzone są:
– ze składek członkowskich,
– z darowizn i testamentowych zapisów,
– z dotacji fundacyjnych organizacji,
– z innych funduszy publicznych na cele kultury.

§ 40.
Środkami finansowymi Stowarzyszenia rozporządza Zarząd. Spożytkowywane są one głównie na następujące cele: wynajem lokali na zebrania SPPzG i organizowane przez nie imprezy, opłaty pocztowe, wy­dawanie periodyku Stowarzyszenia, zwrot kosztów własnych związanych
z wykonywaniem prac na rzecz Stowarzyszenia przez jego przedstawicieli lub osoby postronne, honoraria, koszty podróży i zakwaterowania osób gościnnie zapraszanych przez Stowarzyszenie.

VII  Postanowienia końcowe

§ 41.
Spory o interpretację przepisów niniejszego Statutu rozstrzyga niezawisły od Zarządu Sąd Koleżeński (> §§ 24 i 31). Opinię Sądu Koleżeńskiego może zmienić tylko Walne Zebranie.

§ 42.
Ustalenia niniejszego Statutu mogą być poddane zmianom na Walnym Ze­braniu większością 2/3 głosów wszystkich kategorii członków Stowarzy­szenia.

§ 43.
Likwidacja – uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia (> § 24) podejmowa­na jest na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów.

  • Komentarze (0)

RSS komentarzy

Zostaw komentarz

Zaloguj się, by móc komentować.